De eerste- en tweedejaarsleerlingen van havo en vwo zijn vorig schooljaar gestart met keuzemodules. Volgend schooljaar krijgen ook derdejaars- en de bovenbouwleerlingen van havo, vwo en tweetalig onderwijs keuzemogelijkheden.

Onderbouw 

In de eerste twee leerjaren ligt de focus binnen de keuzemodules voor de leerlingen vooral op het ontdekken van hun talenten en interesses. Leerlingen maken kennis met thema’s die voorheen onbekend terrein waren of duiken dieper in de stof van een vak dat ze al kenden. In het derde leerjaar ligt de focus voor de leerlingen vooral op de profielkeuze en de voorbereiding op de bovenbouw. Zo gaan zij zich bijvoorbeeld oriënteren op voor hen nieuwe vakken en krijgen ze een kijkje achter schermen bij diverse profielen. Daarnaast blijft er in de diverse leerjaren nog steeds ruimte voor extra vakondersteuning. 

Bovenbouw 

Ook in de bovenbouw havo-vwo zetten we volgend schooljaar in op maatwerk- en keuzemogelijkheden. Hiermee willen we zelfregie en persoonlijke ontwikkeling bij leerlingen stimuleren en doen we recht aan de verschillen tussen leerlingen. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om te leren als ze zelf meer invloed kunnen uitoefenen op hun leerproces. 

Nieuw rooster

Vanaf het vierde leerjaar werken we met een nieuw rooster. In dit nieuwe rooster is structureel plek voor keuzemogelijkheden. Maatwerk wordt gerealiseerd binnen keuze-uren. De invulling van de keuze-uren zal deels aansluiten op de keuzemodules in de onderbouw en zal deels ruimte geven aan de toenemende zelfstandigheid van de bovenbouwleerling. Een leerling in de bovenbouw volgt een bepaald aantal keuze-uren in de week en kan kiezen uit vak-op-maaturen en vakoverstijgende modules. Om leren een centrale plaats binnen de school te geven, zullen stilte- en werkuren gedurende de hele dag aangeboden worden op lesvrije momenten (tussenuren).