De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. Het schoolbestuur overlegt met de MR alvorens belangrijke beslissingen te nemen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid van het College van bestuur: via onze eigen MR en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

Verkiezingen MR en GMR

De leden van de MR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapraden van het OBC en HPC, uit dezelfde geledingen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de MR en/of de GMR.

Overkoepelend niveau

De GMR behartigt de belangen van alle scholen op  overkoepelend niveau. Het College van Bestuur en/of de Directie vragen de MR en de GMR om advies of instemming over diverse zaken die de scholen van het OBC individueel of gezamenlijk betreffen.

Samenstelling MR OBC 2021/2022:

Leerlinggeleding

 • Jill van der Linden
 • Julia van Dalen
 • Jonas Bon
 • Vacature
 • Vacature

Oudergeleding

 • André Onnink
 • Mark Snijder
 • Martijn Hendriks
 • Natasja Huting
 • Richard Meijer

Personeelsgeleding

 • Roos Sluijters
 • Harro Zeelenberg
 • Carlijn Brouwer
 • Natalie van Bezu
 • Angela ten Bokum
 • Xandra van den Heuvel
 • Wim Tomassen
 • Mascha Schmeink (secretaris)
 • Robin van Wenum
 • Matthijs Hoekstra (voorzitter)

Contact ouders en leerlingen

De MR betrekt ouders en leerlingen (die niet in de raad zitten) graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen rondom de MR. Het opvragen van documenten zoals besluitlijsten, notulen etc. verlopen via mr@obcnet.nl. Overige vragen kunnen uiteraard ook via dit mailadres gesteld worden.

Laatste nieuws MR

Als MR voor de OBC scholen (Bemmel, Elst en Huissen) werken we als adviserend en controlerend orgaan, voor een deel van het schooljaar 2021-2022, intensief samen met de schoolleiding. Zeker de afgelopen schooljaren waarin we met z’n allen geconfronteerd werden met het sluiten en weer deels openen van de scholen is deze intensieve samenwerking van groot belang geweest.

Zoals in vorige alinea al genoemd, is deze samenstelling voor een deel van het schooljaar 2021-2022. Vanaf januari 2022 wordt de MR OBC ‘slapend’ en zal de organisatie en uitvoering per OBC-school (via deelraden) gaan verlopen. Dit zal inhouden dat het aantal MR-leden per OBC-school uitgebreid zal worden. Nader bericht hierover volgt binnenkort.

De MR OBC kent drie geledingen, de leerling-/ ouder- en personeelsgeleding.

Naast de bijeenkomsten die we als MR OBC met de schoolleiding hebben, is er ook frequent overleg op de locatie of via Microsoft Teams per OBC-school. Dit laatste is dan met alleen de MR-leden van die OBC-school en de betreffende directeur/rector.

Voor vragen, opmerkingen en andere zaken over alles binnen school kunt u natuurlijk allereerst het beste contact zoeken met de mentor/coach, de teamleider en/of de schoolleiding. Indien gewenst kunt u ons ook benaderen via mr@obcnet.nl, geef daarbij a.u.b. duidelijk uw naam (evt. ook van uw kind) en de betreffende locatie aan.

Bekijk medezeggenschapsraad OBC 2021-2022.