Graag informeren wij u over de regels betreffende het kortdurend en extra verzuim van uw kind. Ook kunt u hier de benodigde formulieren downloaden.

Wanneer uw kind ziek is, wordt u verzocht om via het ouderportaal van Magister de ziekmelding door te geven. Elke dag dat uw kind ziek is, dient er opnieuw een melding gedaan te worden. Bekijk hier hoe het werkt om een ziekmelding in Magister door te geven.

Graag de melding doorgeven vóór het eerste lesuur begint, anders zal er door de lesgever alsnog een AB (absentie) gemeld worden. De afmelding kan ook de avond tevoren al doorgegeven worden.

SE-week

één van de ouders/verzorgers meldt, of een kandidaat die 18 jaar of ouder is meldt zelf, (met redenen omkleed) vóór aanvang van de toets, doch uiterlijk vóór 8.00 uur op de dag van de toets, aan de teamleider of de rector of diens plaatsvervanger dat de kandidaat niet aan de toets kan meedoen. Dit dient voor leerlingen jonger dan 18 jaar te gebeuren via het ouderportaal van magister of telefonisch via de receptie. Leerlingen ouder dan 18 jaar melden zichzelf volgens bovenstaande procedure af.

Tandarts, orthodontist, huisarts

Afspraken zoals bezoek aan tandarts, orthodontist of huisarts dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland te worden. Als dat echt niet mogelijk is, moet de blauwe kaart vooraf worden ingeleverd bij de administratie. Deze dienen dan tijdig bij de onderwijsassistenten te worden ingeleverd.
U mag het ook tijdig via de receptie doorgeven via: receptie.bemmel@obcnet.nl, 0481-470555

Langdurig ziek

Als een leerling onverhoopt langdurig ziek is, neemt de coach contact op met de ouders/verzorgers van de leerling. Indien een leerling meerdere keren kortdurend ziek is, kan de school de leerling aanmelden bij de schoolarts en/of bij het Zorg Advies Team.

Extra verzuim

Het kan gebeuren dat u buiten de schoolvakanties om een aanvraag moet indienen voor extra verzuim van uw kind. Voor het aanvragen van dit extra verzuim dient u het formulier vakantie buiten schoolvakantie en het formulier vakantieverklaring werkgever of zelfstandige volledig ingevuld en ondertekend in te leveren/mailen bij/aan de teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit.

Uw aanvraag zal door de teamleider gecontroleerd worden op het volgende criterium: de specifieke aard van het beroep c.q. seizoensgebonden werkzaamheden van één van de ouders/verzorgers. Slechts in dat geval mag de school toestemming verlenen voor extra verzuim. In alle gevallen zal overleg plaatsvinden met de leerplichtambtenaar.

Toelichting

  • Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige of kwalificatie plichtige jongeren van de schoolbezoekplicht worden vrijgesteld om buiten de voor de school/onderwijsinstelling vastgestelde vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan als de specifieke aard van het beroep van één van die ouders/verzorgers verhindert dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakanties verlof opneemt.
  • De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van 5 jaar bereikt en eindigt in de regel aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden.
  • Sinds 1 augustus 2007 geldt dat de jongere verplicht is onderwijs te blijven volgen totdat hij een startkwalificatie heeft behaald of tot het moment waarop hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Jongeren zonder startkwalificatie vallen onder de RMC-wetgeving. (Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie)

Wettelijke kaders

Vanwege het feit dat verzuim in beginsel onwenselijk is, hanteert het OBC Bemmel een aantal wettelijke kaders om verzuimgedrag zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze wettelijke kaders zijn:

  • Alle leerlingen die zijn ingeschreven op een school voor voltijds dagonderwijs, zoals het OBC Bemmel, moeten de school ook voltijds bezoeken.
  • De school én de ouder(s)/verzorger(s) blijven toezicht uitoefenen op het schoolbezoek zolang de leerling ingeschreven staat op school.
  • Tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 wordt of voldoet aan de startkwalificatie, oefent tevens het Bureau Leerplichtzaken toezicht uit op het schoolbezoek. De melding van verzuimende leerlingen verloopt via het Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het verzuimloket verzorgt de verspreiding van de melding aan de leerplichtambtenaar bij het Regionaal Bureau Leerplicht (in het vervolg benoemen we deze instantie ook met de afkorting LPZ).

De school is verplicht om opvallend verzuim te melden bij LPZ. Ook verlofaanvragen voor langer dan twee weken moeten door LPZ worden goedgekeurd. De volledige tekst van de leerplichtwet is na te lezen op Leerplicht | Rijksoverheid.nl en nadere informatie kunt u ook vinden via RBL Midden-Gelre – MGR sociaal domein Centraal Gelderland