De toelating van leerlingen tot het reguliere onderwijs op onze scholen mag niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van ouders/verzorgers. Alle in dit kader gevraagde geldelijke bijdragen zijn voor de ouders/verzorgers vrijwillig.

Onze school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geld voor het reguliere lesprogramma, maar niet voor activiteiten en voorzieningen die daar buiten vallen. Ook langdurige extra-curriculaire activiteiten, zoals tweetalig onderwijs vallen hier buiten. Om deze extra activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden vragen we een vrijwillige ouderbijdrage aan ouders/verzorgers.

De betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage worden bij OBC Bemmel verricht via het systeem ‘Schoolloket’. Ouders en verzorgers ontvangen hiervoor tijdig de inloggegevens met bijbehorende instructies per e-mail.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor onze school zeer belangrijk. Zonder de financiële hulp van ouders/verzorgers kunnen we de activiteiten die buiten het reguliere programma vallen niet organiseren. Dit betekent ook dat we de extra activiteiten niet organiseren als teveel ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet voldoen. Over het algemeen zijn ouders/verzorgers bereid om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Hierdoor kunnen we ieder schooljaar weer een waardevol programma samenstellen voor onze leerlingen. Uiteraard proberen wij de kosten ervan zo laag mogelijk te houden. Over de hoogte en de besteding van de activiteitenbijdrage wordt jaarlijks instemming gevraagd van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (DMR) van de school. Na afloop van het schooljaar vindt in de MR een verantwoording plaats van besteding van de binnengekomen gelden.

We maken onderscheid tussen een vrijwillige activiteitenbijdrage en een vrijwillige bijdrage voor voorzieningen.

Vrijwillige bijdragen

  • Vrijwillige activiteitenbijdrage €65,-
  • Vrijwillige bijdrage voor voorzieningen* €39,50,-
  • Borgsom kluisje (eenmalig) €10,-

*Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen voor o.a. ICT, de leerling- en oudervereniging, het kluisje, culturele activiteiten en correspondentie-/informatiekosten.

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage is de vinden in de schoolgids. Hierin staan ook de bijzondere vrijwillige bijdragen en de vrijwillige bijdragen voor de TTO-klassen vermeld.

Schoolloket

Betaling van de verschillende bijdragen van school vindt plaats via het digitale betalingssysteem Schoolloket. Na aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een uitnodiging – inclusief uitleg en informatie – waarmee zij kunnen inloggen op Schoolloket. Zijn er nog vragen? Klik hier voor de veel gestelde vragen rondom Schoolloket en een handleiding.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten voor uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders/verzorgers door een deel van de schoolkosten te betalen. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl.

Meer informatie is terug te vinden in de schoolgids!