Medezeggenschapsraad (MR)

Laatst aangepast op 01 februari 2018

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid van het College van bestuur: via de Medezeggenschapraad (MR) van het OBC en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

De leden van de MR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders, leerlingen en personeel. De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapraden van het OBC en HPC eveneens uit de geledingen ouders, leerlingen en personeel. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de MR en/of de GMR.

De GMR behartigt de belangen van alle scholen op bovenschools niveau. Het College van bestuur en/of de directie vragen de MR en de GMR om advies of instemming over diverse zaken die de scholen van het OBC individueel of gezamenlijk betreffen. 

De MR OBC is dit schooljaar als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding 
Angela ten Bokum       
Mark Keurhorst
Tim Gijsberts
Mascha Schmeink       
Harro Zeelenberg        
José van Nunen           
Marjolein Kasman       
Matthijs Hoekstra        
Pauline Meekels     
Xandra van den Heuvel

Oudergeleding 
Jan Willem Helmink     
Erik Janssen    
Gerard Hoogveld
Hans van de Noort
Richard Meijer

Leerlinggeleding 
Anne-Marie Kessels
Eva Smits
Reinier van Setten
Kim Roelofs
Melissa Wezendonk

Contact ouders en leerlingen
De MR betrekt leerlingen en ouders graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen rondom de MR. Het opvragen van documenten als besluitlijsten, notulen etc. verlopen via [email protected]. Overige vragen kunnen hier uiteraard ook gesteld worden.