Medezeggenschapsraad (MR)

Laatst aangepast op 05 december 2018

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid van het College van bestuur: via de Medezeggenschapraad (MR) van het OBC en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

De leden van de MR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders, leerlingen en personeel. De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapraden van het OBC en HPC eveneens uit de geledingen ouders, leerlingen en personeel. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de MR en/of de GMR.

De GMR behartigt de belangen van alle scholen op bovenschools niveau. Het College van bestuur en/of de directie vragen de MR en de GMR om advies of instemming over diverse zaken die de scholen van het OBC individueel of gezamenlijk betreffen. 

De MR OBC is dit schooljaar als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding                                          
Angela ten Bokum                                              
Xandra van den Heuvel                                       
Matthijs Hoekstra (voorzitter)                             
Mark Keurhorst
Iris Konings                                                        
Pauline Meekels                                                  
Karin Nienhuis                                                    
José van Nunen
Mascha Schmeink (secretaris)
Harro Zeelenberg

Oudergeleding
Roos Burgers
Jan Willem Helmink
Erik Janssen
Richard Meijer
Hans van de Noort
Debby ten Westenend (namens de OR) 

Leerlinggeleding
Rogier Hartgring
Fleur van Hilten
Reinier van Setten
Dide Sparnaaij
Sjoerd Winters

Contact ouders en leerlingen
De MR betrekt leerlingen en ouders graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen rondom de MR. Het opvragen van documenten als besluitlijsten, notulen etc. verlopen via [email protected]. Overige vragen kunnen hier uiteraard ook gesteld worden.