Ouderbijdrage

Laatst aangepast op 11 juli 2016

De toelating van leerlingen tot het reguliere onderwijs op onze scholen mag niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van ouders/verzorgers. Alle in dit kader gevraagde geldelijke bijdragen zijn voor de ouders/verzorgers vrijwillig. 

Ouders/verzorgers kunnen keuzes maken voor wat betreft de aangeboden voorzieningen, diensten, producten en activiteiten zonder dat de leerling geschaad wordt bij het volgen van het reguliere onderwijs in zijn opleiding. 

De betalingen van de ouderbijdrage worden bij OBC Bemmel met ingang van het schooljaar 2014-2015 verricht via het systeem ‘Schoolloket’. Ouders en verzorgers ontvangen hiervoor tijdig de inloggegevens met bijbehorende instructies per email.

Kosten voor voorzieningen
Bij de overige schoolkosten onderscheiden we kosten voor voorzieningen en kosten voor activiteiten. Onder de kosten voor voorzieningen vallen:

Kosten voor kluishuur. Voor elke leerling op school is een kluisje beschikbaar om daarin veilig persoonlijke spullen te kunnen opbergen. Nieuwe leerlingen dienen eenmalig een borgbedrag te betalen voor het zorgvuldig om blijven gaan met het kluisje en de terbeschikkinggestelde sleutel/cijfercode. Als ouders/verzorgers geen gebruik wensen te maken van een kluisje, kunnen zij dit aangeven in het nieuwe systeem Schoolloket.

Kosten voor algemene voorzieningen in de school. De school wil de leerlingen meer bieden dan datgene waartoe de financiële middelen, toegekend door de overheid, de mogelijkheid bieden. Om deze activiteiten en voorzieningen goed te kunnen realiseren vraagt het OBC aan de ouders/verzorgers een bijdrage van € 37,50- per leerling.

Kosten voor activiteiten
Onder de kosten voor activiteiten vallen de kosten van excursies en buitenlesactiviteiten. De school kiest er soms voor een activiteit te organiseren die niet binnen de lessen kan plaatsvinden. De school ontvangt van het ministerie geen extra gelden voor de extra kosten die aan deze activiteiten zijn verbonden en moet daarom een beroep doen op de ouders/ verzorgers. De te organiseren activiteiten dienen een onderwijskundig en/of pedagogisch doel en om die reden vinden we het belangrijk dat onze leerlingen daaraan deelnemen. De kosten voor deze afdelingsactiviteiten en excursies bedragen per schooljaar € 65,- per leerling.

In het nieuwe systeem Schoolloket kunnen ouder(s)/verzorger(s) aangeven dat ze de activiteitenbijdrage (deels) niet wensen te betalen. Hun zoon/dochter neemt dan niet deel aan enkele van de activiteiten en excursies die uit de bijdrage betaald worden. Tijdens de activiteiten/excursies wordt hen een vervangende activiteit op school aangeboden. Voor het tweetalig onderwijs is de bijdrage van € 65,- al inbegrepen in het totaalbedrag dat voor deze opleiding moet worden betaald. Deze kosten van afdelingsactiviteiten en excursies bedragen voor het schooljaar 2014-2015 voor leerjaar 1 t/m 3 € 450,-; voor leerjaar 4 en 5 van Thavo € 400,- ; voor leerjaar 4 Tvwo € 450,- en voor leerjaar 5 en 6 TVWO € 400,- . In de schoolgids 2014-2015 staan per abuis niet overal de juiste bedragen vermeld. Onze excuses daarvoor.

Over de besteding van de activiteitenbijdrage wordt verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de MR. De volgende activiteiten en voorzieningen vallen niet onder het bedrag van € 65,-:

• de (extra)kosten verbonden aan het brugklaskamp en het introductiekamp sportklas havo.

• de internationale uitwisselingen in het derde leerjaar en in de bovenbouw havo/vwo, waar maximale bedragen voor gelden.

• een aantal vakgebonden excursies in (T)havo 4 en 5 en (T)vwo 4, 5 en 6.

• De extra kosten voor extra activiteiten voor havo sportklas, vmbo Lifestyle en havo IBC en vwo+ leerjaar 2. Specificatie is te vinden in paragraaf 7.5

Schoolloket
Na aanvang van het nieuwe schooljaar wordt per mail naar de ouders/verzorgers de uitnodiging inclusief uitleg en informatie verstuurd. Hiermee kunnen zij inloggen in het nieuwe systeem Schoolloket en betalingen digitaal voldoen. Over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vooraf instemming gevraagd. Na afloop van het schooljaar vindt in de MR een verantwoording plaats van de besteding van de binnengekomen gelden. Klik hier om direct in te loggen bij Schoolloket.


Veelgestelde vragen 

Onderaan deze pagina kunt u tevens de handleiding downloaden

 

Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar
U kunt misschien in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten bij uw gemeente. Deze heeft vaak een declaratiefonds voor ouders met een minimuminkomen.

  • Gemeente Overbetuwe: Regeling indirecte schoolkosten. (Tevens mogelijkheid tot aanvraag Gelre Pas, zie gemeente Arnhem). Informatie: www.overbetuwe.nl, [email protected], tel. 0481-362300.
  • Gemeente Lingewaard: Regeling indirecte schoolkosten. Informatie: www.lingewaard.nl, [email protected], tel. 026-3260111. (keuze optie 2).
  • Gemeente Nijmegen (Oosterhout, Lent): Stichting Leergeld Nijmegen Informatie: zie onderstaand.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een vergoeding van uw gemeente, dan kunt u bij Stichting Leergeld een vergoeding aanvragen.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten voor uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl

Sinds 1 april 2015 is Stichting Leergeld Oost Betuwe actief in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.

Stichting Leergeld Oost Betuwe
[email protected] 

Stichting Leergeld Arnhem
[email protected]

Stichting Leergeld Nijmegen
[email protected]

 

Stichtingleergeld banner