Verlof en verzuim

Laatst aangepast op 22 oktober 2019

In onderstaande tekst wordt u geïnformeerd over de regels betreffende het kortdurend en extra verzuim van uw kind. Ook kunt u hier de benodigde formulieren downloaden.

Kortdurend verzuim

Als het kortdurend verzuim betreft (bezoek huisarts, tandarts, enz.) kunnen ouder(s)/verzorger(s) een ‘blauwe kaart’ downloaden van de website en deze ingevuld in (laten) leveren bij de onderwijsassistenten. Deze blauwe kaart kan ook gebruikt worden om aan te geven dat het kind weer terug op school is. Ook dan moet deze bij de onderwijsassistenten worden ingeleverd.

Extra verzuim

Het kan gebeuren dat ouder(s)/verzorger(s) buiten de schoolvakanties om een aanvraag indienen voor extra verzuim voor hun zoon of dochter.

Voor het aanvragen van dit extra verzuim dient u het formulier vakantie buiten schoolvakantie en het formulier vakantieverklaring werkgever of zelfstandige volledig ingevuld en ondertekend in te leveren/mailen bij/aan de teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit.

Uw aanvraag zal door de teamleider gecontroleerd worden op het volgende criterium: de specifieke aard van het beroep c.q. seizoensgebonden werkzaamheden van één van de ouders/verzorgers. Slechts in dat geval mag de school toestemming verlenen voor extra verzuim. In alle gevallen zal overleg plaatsvinden met het Bureau Leerplichtzaken (LPZ) van de gemeente.

Toelichting

Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige of kwalificatie plichtige jongeren van de schoolbezoekplicht worden vrijgesteld om buiten de voor de school/onderwijsinstelling vastgestelde vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan als de specifieke aard van het beroep van één van die ouders/verzorgers verhindert dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakanties verlof opneemt.

De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van 5 jaar bereikt en eindigt in de regel aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden.

Aansluitend bestaat er een kwalificatieplicht. Daaronder wordt verstaan een schoolbezoekplicht die doorloopt tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of tot een eerder moment waarop een jongere een vwo- of havodiploma of een mbo-diploma behaalt.

Vanwege het feit dat verzuim onwenselijk is, hanteert het OBC Bemmel een aantal wettelijke kaders om verzuimgedrag zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze wettelijke kaders zijn:

  • Alle leerlingen die zijn ingeschreven op een school voor voltijds dagonderwijs, zoals het OBC Bemmel, moeten de school ook voltijds bezoeken.
  • De school én de ouder(s)/verzorger(s) blijven toezicht uitoefenen op het schoolbezoek zolang de leerling ingeschreven staat op school.
  • Tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 wordt of voldoet aan de startkwalificatie, oefent tevens het Bureau Leerplichtzaken toezicht uit op het schoolbezoek. De melding van verzuimende leerlingen verloopt via het Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het verzuimloket verzorgt de verspreiding van de melding aan de juiste leerplichtambtenaar (in het vervolg benoemen we deze instantie ook met de afkorting LPZ).

De school is verplicht om opvallend verzuim te melden bij LPZ. Ook verlofaanvragen voor langer dan twee weken moeten door LPZ worden goedgekeurd. De volledige tekst van de leerplichtwet is na te lezen op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

Downloads:
Protocol_Verlof-aanvraag_2019.pdf
3540Vakantieverklaring_werkgever_zelfstandige.pdf
3621Aanvraag_vrijstelling_schoolbezoek_andere_gewichtige_omsta.pdf
8264Aanvraag_vakantie_buiten_schoolvakantie.pdf
Blauwe_kaart_verklaring_afwezigheid_versie_14-3-2019_Essenpas_Heister.pdf