Passend onderwijs

Laatst aangepast op 27 januari 2020

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat iedere school een zorgplicht heeft. Als een leerling aangemeld wordt, wordt  gekeken of de school  tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling. Anders gaan we naar een alternatief kijken.  Dit houdt voor het OBC Bemmel in dat er gezocht wordt naar passende begeleiding voor ieder kind. Hebben we onvoldoende mogelijkheden binnen onze eigen school, dan zoeken we een passende school binnen het samenwerkingsverband Arnhem.

Wat kan het OBC Bemmel bieden?

Als uw kind op het OBC is aangemeld* zal een begeleider van het OBC in een gesprek met de leerkracht van groep 8 de ondersteuningsbehoeften van uw kind bespreken. Samen kunnen ze ook het instapniveau van uw kind bepalen. Gezamenlijk komen we dan tot afspraken die specifiek op uw kind betrekking hebben. In een aantal gevallen gaan we ook in gesprek  met ouders: wat verwachten ouders en wat kan de school wél/niet bieden?

Uw kind wordt in een klas geplaatst, waaraan een coach is gekoppeld. Deze coach is het eerste aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor het volgen van het welbevinden van uw kind. Mochten er signalen zijn dat de ontwikkeling van het kind in het geding is, dan neemt de coach contact op met een leerlingbegeleider of met het interne zorgteam.

Het interne zorgteam komt frequent bij elkaar en bestaat uit een ondersteuningscoördinator, de leerlingbegeleiding, de afdelingsleider en een orthopedagoog. Afhankelijk van de problemen die spelen kan het team aangevuld worden met bijvoorbeeld een reteacher, een jeugdmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar of een jongerencoach.  Zij kunnen snel en adequaat afspraken maken, aanvullende begeleiding opstarten of ouders adviseren externe hulp in te roepen.

Mocht dit zorgteam onvoldoende begeleiding kunnen geven kan de school haar vraag voorleggen aan het Zorg en Advies Team. Daar zitten de leden van het interne zorgteam in, aangevuld met relevante externe hulpverleners zoals de jeugdarts, ambulante begeleiding, de wijkagent of  onderwijskundige- en/of psychiatrische hulpverlening van Lindenhout.

De begeleiding die uiteindelijk kan worden geboden is divers. We observeren leerlingen, voeren individuele gesprekken en/of helpen met leren plannen en organiseren.

Echter, adequate begeleiding is onmogelijk zonder de inspanningen van u, als ouders, thuis.  We vinden het daarom belangrijk dat ouders en school sámen optrekken en verwachten ook van alle ouders dat ze zich actief opstellen om hun kind te begeleiden. Om die reden is structureel contact tussen ouders, leerling en school van belang.

Op deze manier hopen we dat uw kind zijn talenten optimaal kan ontplooien en dat we hem/haar samen goed voorbereiden op zijn/haar verdere toekomst.

*De aanmelding is definitief zodra het advies van de basisschool binnen is en het Onderwijskundig Rapport is ontvangen. In de zes weken daarna onderzoekt de school of de leerling toegelaten kan worden op het OBC. ‘Aanmelden’ is dus niet automatisch ‘toelaten’.